‪TYPO3CMS  11.5
TYPO3\CMS\Filemetadata Namespace Reference

Namespaces